Albo d'Onore

1) LESI dott. ing. ALBERTO
2) PANTOLI dott. ing. PIO
3) ANTONELLI dott. ing. MARIO
4) LOMBARDI dott. ing. GIOVANNI
5) LOMBI dott. ing. GIUSEPPE
6) FANIZZA dott. ing. GUIDO
7) SANTINI dott. ing. UBERTO
8) COLLINA dott. ing. VINCENZO
Argomento notizia: